TITLE

DESCRIPTION

[title_nd title=”DE HAAGSE SCHOLEN” tag=”h1″ style=”subtitle” align=”left” color=”#a4a4a4″]
[title_nd title=”De DelaReyschool is een openbare school en onderdeel van Stichting De Haagse Scholen.” tag=”h3″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]
[divider_nd size=”big” align=”left” color=”#9933cc”]
logo De Haagse Scholen

In 2008 zijn alle 65 openbare scholen voor primair en speciaal onderwijs in Den Haag opgegaan in de Stichting De Haagse Scholen [DHS]. De stichting heeft een eigen bestuur en staat los van de gemeente Den Haag.

Door bestuur en scholen zijn in verband met de verzelfstandiging een missie en visie-stellingen ontwikkeld. De DelaReyschool onderschrijft de missie en herkent zich in de visie-stellingen zoals die in 2008 zijn opgesteld.

[title_nd title=”DE MISSIE VAN DE HAAGSE SCHOLEN” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]

Stichting De Haagse Scholen biedt modern en vernieuwend onderwijs. Op onze scholen is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich vanuit zijn eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Met ons onderwijs geven we ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij.

[title_nd title=”DE NEGEN VISIESTELLINGEN” tag=”h4″ style=”subtitle” align=”left” color=”#9933cc”]
1. IEDER KIND IS WELKOM

Op onze scholen is ieder kind welkom. Onze scholen zijn daardoor een ontmoetingsplaats voor alle levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Iedere leerling maakt kennis met verschillende levensbeschouwingen; zowel in de lessen als daarbuiten. Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor ieders opvatting, binnen de grenzen van maatschappelijk aanvaarde normen en waarden, beschouwen wij als kerntaak.

2. ONS ONDERWIJS IS MODERN EN VERNIEUWEND

We zetten ons in voor optimale ontplooiingsmogelijkheden van onze leerlingen. Ons onderwijs is vernieuwend en modern naar inhoud, didactiek en methodiek. Wij richten ons daarbij, naast traditionele vakken, ook op eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in de complexe, multiculturele samenleving. Te denken valt aan sociale en communicatieve vaardigheden, gevoel voor normen en waarden en een flexibele instelling.

3. HET KIND STAAT CENTRAAL

De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces. De leerling staat dus centraal in ons onderwijs en niet de leerstof. Elke leerling heeft recht op zorg op maat en op kwalitatief hoogstaand onderwijs, in een inspirerende, maar ook geborgenheid biedende en veilige omgeving. We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling.

4. ONZE SCHOLEN ZIJN PARTNERS IN DE WIJK

We willen leerlingen kennis laten maken met een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Samen met ouders en omgeving spannen we ons tevens in voor een veilige en leefbare woonwijk. Onze scholen zoeken daartoe samenwerking met welzijn, sportverenigingen en culturele instellingen. De school is een actieve partner in deze voorzieningenketen.

5. WIJ HEBBEN DE REGIE IN DE ZORG VOOR KINDEREN

We bieden passende zorg voor elke leerling. Onze scholen zijn regisseur bij de afstemming met en de inzet van andere zorgaanbieders, zoals jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en gezondheidszorg.

6. ONZE SCHOLEN WERKEN SAMEN MET DE OUDERS

Ouders en scholen zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie erg belangrijk. We informeren ouders tijdig en volledig over de voortgang van hun kinderen. We maken bindende afspraken met ouders over hun bijdrage aan het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Ouders blijven vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

7. ONZE MEDEWERKERS ZIJN PROFESSIONALS

Onze medewerkers zijn professionals die hun vakmanschap ontwikkelen en op peil houden. Zij blijven voortdurend leren. Ze zijn betrokken bij hun leerlingen en werken samen met collega’s en andere relevante personen en organisaties. We hanteren voor alle medewerkers een functionerings- en beoordelingssysteem. Bij ons geldt afspraak is afspraak!

8. ZOVEEL MOGELIJK GELD GAAT NAAR DE SCHOLEN

Wij kiezen ervoor zoveel mogelijk middelen in te zetten voor onderwijs op de scholen.

9. WIJ WERKEN AAN KWALITEIT

Scholen en de ondersteuningsorganisatie formuleren binnen het kader van deze visie en de overeengekomen strategische doelen, meetbare kwaliteitsnormen. Inspectierapporten en periodieke tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen vormen daarbij belangrijke indicatoren. Scholen en ondersteuningsorganisatie werken op basis van deze normen systematisch aan kwaliteitsverbetering.

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017