TITLE

DESCRIPTION

SCHOOLGIDS

Deze wettelijk verplichte gids verschaft (algemene) informatie aan ouders, andere opvoeders en belangstellenden.

Arbo en veiligheid
Atelier
Betalingsregeling
Compensatieverlof
Computergebruik
De Haagse Scholen
Dure spullen
Een andere school
Een school op maat
Financiële bijdrage
Functielokalen
Godsdienstonderwijs
Gymzalen
I.C.T.
Inschrijven
Internetprotocol
Jeugdgezondheidszorg
Kinderopvang
Klachten
Kunstmagneet
Kweckplek
Leerlingen
Leerlingvolgsysteem
Maatschappelijke stage
Margedagen
Medezeggenschapsraad
Naschoolse opvang
Nieuwsbrief
Ooievaarspas
Openbaar onderwijs
Oudercommissie
Ouderhulp
Ouders
Overblijven
Passend Onderwijs
Personeelsleden
Pesten op school
Rapporten
Schoolmaatschappelijk werk
Schoolreis
Schooltandarts
Schooltijden
Schorsing
Sponsoring
Stagiaires
Stichting
onderwijsgeschillen
Studielokalen
Theater
Vakanties
Verhalenatelier
Verlof
Vervanging
Verwijdering
Voorschool
Voortgezet onderwijs
Vrijstelling
Vrijwilligers
Ziek kind
Zieke leerkracht
Zwemmen

DE HAAGSE SCHOLEN

De DelaReyschool is een openbare school en onderdeel van Stichting De Haagse Scholen.

logo De Haagse Scholen

In 2008 zijn alle 65 openbare scholen voor primair en speciaal onderwijs in Den Haag opgegaan in de Stichting De Haagse Scholen [DHS]. De stichting heeft een eigen bestuur en staat los van de gemeente Den Haag.

Door bestuur en scholen zijn in verband met de verzelfstandiging een missie en visie-stellingen ontwikkeld. De DelaReyschool onderschrijft de missie en herkent zich in de visie-stellingen zoals die in 2008 zijn opgesteld.

DE MISSIE VAN DHS

Stichting De Haagse Scholen biedt modern en vernieuwend onderwijs. Op onze scholen is ieder kind welkom en krijgt het de kans zich vanuit zijn eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. Met ons onderwijs geven we ieder kind een stevige basis voor een toekomst in de maatschappij.

DE NEGEN VISIESTELLINGEN
1. IEDER KIND IS WELKOM

Op onze scholen is ieder kind welkom. Onze scholen zijn daardoor een ontmoetingsplaats voor alle levensbeschouwelijke en culturele opvattingen. Iedere leerling maakt kennis met verschillende levensbeschouwingen; zowel in de lessen als daarbuiten. Het aanleren van verdraagzaamheid en respect voor ieders opvatting, binnen de grenzen van maatschappelijk aanvaarde normen en waarden, beschouwen wij als kerntaak.

2. ONS ONDERWIJS IS MODERN EN VERNIEUWEND

We zetten ons in voor optimale ontplooiingsmogelijkheden van onze leerlingen. Ons onderwijs is vernieuwend en modern naar inhoud, didactiek en methodiek. Wij richten ons daarbij, naast traditionele vakken, ook op eigenschappen en vaardigheden die nodig zijn om te kunnen functioneren in de complexe, multiculturele samenleving. Te denken valt aan sociale en communicatieve vaardigheden, gevoel voor normen en waarden en een flexibele instelling.

3. HET KIND STAAT CENTRAAL

De mogelijkheden van de leerling vormen het uitgangspunt voor het leer- en ontwikkelingsproces. De leerling staat dus centraal in ons onderwijs en niet de leerstof. Elke leerling heeft recht op zorg op maat en op kwalitatief hoogstaand onderwijs, in een inspirerende, maar ook geborgenheid biedende en veilige omgeving. We stimuleren de ontwikkeling van eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de leerling.

4. ONZE SCHOLEN ZIJN PARTNERS IN DE WIJK

We willen leerlingen kennis laten maken met een breed aanbod aan activiteiten op het gebied van sport en cultuur. Samen met ouders en omgeving spannen we ons tevens in voor een veilige en leefbare woonwijk. Onze scholen zoeken daartoe samenwerking met welzijn, sportverenigingen en culturele instellingen. De school is een actieve partner in deze voorzieningenketen.

5. WIJ HEBBEN DE REGIE IN DE ZORG VOOR KINDEREN

We bieden passende zorg voor elke leerling. Onze scholen zijn regisseur bij de afstemming met en de inzet van andere zorgaanbieders, zoals jeugdhulpverlening, maatschappelijk werk en gezondheidszorg.

6. ONZE SCHOLEN WERKEN SAMEN MET DE OUDERS

Ouders en scholen zetten zich gezamenlijk in voor de ontwikkeling van het kind. Daarom zijn ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie erg belangrijk. We informeren ouders tijdig en volledig over de voortgang van hun kinderen. We maken bindende afspraken met ouders over hun bijdrage aan het onderwijs en de verantwoordelijkheid voor de opvoeding. Ouders blijven vanzelfsprekend eindverantwoordelijk voor de opvoeding van hun kinderen.

7. ONZE MEDEWERKERS ZIJN PROFESSIONALS

Onze medewerkers zijn professionals die hun vakmanschap ontwikkelen en op peil houden. Zij blijven voortdurend leren. Ze zijn betrokken bij hun leerlingen en werken samen met collega’s en andere relevante personen en organisaties. We hanteren voor alle medewerkers een functionerings- en beoordelingssysteem. Bij ons geldt afspraak is afspraak!

8. ZOVEEL MOGELIJK GELD GAAT NAAR DE SCHOLEN

Wij kiezen ervoor zoveel mogelijk middelen in te zetten voor onderwijs op de scholen.

9. WIJ WERKEN AAN KWALITEIT

Scholen en de ondersteuningsorganisatie formuleren binnen het kader van deze visie en de overeengekomen strategische doelen, meetbare kwaliteitsnormen. Inspectierapporten en periodieke tevredenheidsonderzoeken onder ouders en leerlingen vormen daarbij belangrijke indicatoren. Scholen en ondersteuningsorganisatie werken op basis van deze normen systematisch aan kwaliteitsverbetering.

INSCHRIJVEN

(Toekomstige) ouders zijn altijd welkom om de school te bezoeken.

Ouders die hun kind op de DelaReyschool willen inschrijven, kunnen daarvoor een afspraak maken door te bellen naar de school. Zij krijgen dan eerst een kennismakingsgesprek met de directeur en daarna een rondleiding door de school van twee kinderen uit groep 7/8.

Meestal zijn nieuwe kinderen vierjarigen. Ongeveer een maand voor hun vierde verjaardag krijgen ingeschreven kinderen een uitnodiging met informatie over de wen-ochtenden.

Voor ieder kind dat van een andere school komt, krijgt onze school een onderwijskundig rapport. Wij sturen zo’n rapport ook aan de nieuwe school van vertrekkende kinderen.


NIEUWSBRIEF

Twee keer per jaar verschijnt een nieuwsbrief met wetenswaardigheden van de afgelopen periode.

De nieuwsbrief wordt samengesteld door enthousiaste ouders, ook zijn er bijdragen vanuit het team. De nieuwsbrief wordt  uitgedeeld aan de kinderen.
Voor belangstellenden is de meest recente nieuwsbrief ook te downloaden.

DOWNLOAD

Heb je een idee voor de nieuwsbrief? Meld je dan bij meester Jeroen. Hij kan je vertellen wanneer de deadline is voor de volgende editie.

VRIJE DAGEN

Feestdagen, vakanties en ook marge-dagen vallen elk schooljaar op andere data.

OP MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 BEGINT HET SCHOOLJAAR 2021-2022

margedag: 20-09-2021 (startgesprekken)
PRINSJESDAG: 21-09-2021
HERFSTVAKANTIE: 18-10-2021 t/m 22-10-2021
margedag: 24-11-2021 (studiedag leerkrachten)
margemiddag: 03-12-2021 (alleen middag vrij vanwege Sinterklaas)
margemiddag: 24-12-2021 (A/B groep in ochtend kerstviering; daarna zijn de kinderen vrij)
KERSTVAKANTIE: 27-12-2021 t/m 07-01-2022
margedag: 09-02-2022 (studiedag leerkrachten)
VOORJAARSVAKANTIE: 28-02-2022 t/m 04-03-2022
GOEDE VRIJDAG EN PASEN: 15-04-2022 t/m 18-04-2022
MEIVAKANTIE: 25-04-2022 t/m 06-05-2022
margemiddag: 19-05-2022 (middag vrij i.v.m. inrichten Lentefeest)
margedag: 20-05-2022 (middag vrij i.v.m. opruimen Lentefeest)
HEMELVAARTVAKANTIE: 26-05-2022 t/m 27-05-2022
PINKSTERVAKANTIE: 06-06-2022
margedag: 17-06-2022
margemiddag: 08-07-2022 (middag vrij, laatste schooldag)
ZOMERVAKANTIE 2021: 11-07-2022 t/m 19-08-2022

OP MAANDAG 22 AUGUSTUS 2022 BEGINT HET SCHOOLJAAR 2022-2023


MARGE-DAGEN

Margedagen kunnen ingeroosterd worden omdat de kinderen teveel lesuren maken. De leerkrachten gebruiken deze dagen als studie-vergader-dagen.

De marge-dagen worden ruim van tevoren aangekondigd.
Als de
opvang van de kinderen tijdens de marge-dagen problemen geeft, is er mogelijkheid om ze op school op te vangen. Ouders moeten dit dan vooraf bij de groepsleerkracht aangeven.

DE LAATSTE TWEE WEKEN

In de laatste weken voor de zomervakantie is er een speciaal rooster. Betrokkenen worden hier ruim op tijd van op de hoogte gebracht.

WEEKTAAK

De groepslokalen voor de kinderen van groep 3-8 zijn ingericht als studielokalen.

Op maandag krijgen de kinderen van groep 5-8 hun weektaak voor de basisvakken rekenen en taal die ze gedurende de keuze-uren zelfstandig moeten maken.

voorbeeld van een weektaak

Kinderen hebben een grotere motivatie, omdat ze zelf kunnen kiezen wanneer ze wel/niet werken. Door deze verantwoordelijkheid leren ze in de meeste gevallen meer in minder tijd.

De klas is kleiner waardoor het mogelijk is meer individuele begeleiding te geven op juist die gebieden waar differentiatie het belangrijkst is.

De groepsinstructies voor de vakken rekenen, taal, Engels, studerend lezen en begrijpend lezen worden in de groepslokalen gegeven.

In alle studielokalen zijn computers aanwezig — ook bij de kleuters. Wij streven ernaar om het computergebruik zoveel mogelijk te integreren in de methoden die wij gebruiken.

SCHOOLPROFIEL

DelaRey is een kunstmagneetschool: een basisschool die als een magneet de kunsten naar zich toetrekt.

logo kunstmagneetscholen

In Den Haag zijn op dit moment acht scholen met het kunstmagneet-profiel. De belangrijkste pijler van dit profiel is een doorgaande lijn van groep 1-8 in een bepaalde kunst-activiteit. Op de tweede plaats komt de samenwerking met een kunst- of cultuurinstelling in de stad en tenslotte is er een verband tussen de activiteiten die binnen en buiten schooltijd plaatsvinden.

DelaRey legt binnen het profiel kunstmagneet al ruim tien jaar het accent bij muziek en is dus een Muziekmagneetschool. Het muziekonderwijs heeft met de ontwikkeling van het profiel een aantoonbare kwaliteitsimpuls gekregen.

Kinderen die een muziekinstrument bespelen, kunnen ook onder schooltijd oefenen in de keuze-uren die ze iedere dag hebben.


WIJ VAN DELAREY VINDEN…

We leven in een keuzeparadijs vol overvloed en vrijheid.


Het leven vraagt om keuzes: van sport, hobby en vakantie tot het kiezen van een studie of beroep, het onderhouden van relaties en het stemmen op een politieke partij.
Nog geen vijftig jaar geleden werkten mensen om te kunnen leven. Arbeid was een noodzaak. Zekerheid stond centraal. Tegenwoordig is arbeid ook een kwestie van voelen en willen. Hoe kom je tot keuzes die bij je passen en die je gelukkiger maken?
Keuzes maken is moeilijker dan je op het eerste gezicht zou denken, omdat er een aantal vaardigheden voor nodig is. Zo moet je de verschillende alternatieven in je hoofd hebben, de gevolgen van je keuze kunnen inschatten en in staat zijn om je keuze voor jezelf te verklaren. Als je kunt kiezen betekent dit dat je risico’s kunt inschatten, fouten durft te maken, je angst overboord zet en vertrouwt op jezelf.

Kunnen kiezen betekent in de eerste plaats weten wie je bent en weten wat je wilt, zonder dat dit ontaardt in puur egoïsme. Want rekening houden met anderen maakt ook deel uit van kunnen kiezen, al is het maar uit goed begrepen eigenbelang.
De noodzaak om kinderen van jongs af aan te leren kiezen als voorbereiding op het leven is zo groot dat het een raadsel is waarom er in het basisonderwijs zo weinig aandacht aan wordt besteed. Sterker — het wordt afgeraden, omdat het schoolleven er te chaotisch door zou worden en kinderen te weinig structuur zouden hebben. Het is de wereld op zijn kop, maar als voldoende mensen met gezag iets beweren lijkt het vanzelf waar. Kinderen leren kiezen in het onderwijs is niet de weg van de minste weerstand. Hen begeleiden op die weg vraagt moed, geduld, wijsheid, respect, plezier en vertrouwen van de leerkrachten. Maar het doel maakt de inspanningen dubbel en dwars waard: mensen die niet bang zijn voor zichzelf en voor anderen, mensen die durven te leven.

BASISSCHOOL

directeur: Henri Reijgersberg

mobiel: 06 - 498 745 89

e-mail: info@delareyschool.nl

bevoegd gezag: De Haagse Scholen

BRI-nummer: 19SI

schooltype: bo

profiel: kunstmagneet

DLR

adres: De la Reyweg 212

postcode: 2571 GH Den Haag

telefoon: 070 - 36 17 017

VHS

adres: Voorthuizenstraat 245

postcode: 2573 AH Den Haag

telefoon: 070 -36 17 017